คณะนิเทศศาสตร์

นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ

หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ

การศึกษา

  • ศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 473