คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา

อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล

การศึกษา

 • (2549) B.B.A. (Aviation Business Management) เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน  
 • (2550) นศ.บ. การสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • (กำลังศึกษา) ปร.ด. สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานวิทยากรและอาจารย์พิเศษ

 • Evaluation of Higher Educational Website focused on Impact Ranking in Webometrics: Case study of Thailand University, Dec 2018
 • Assessment of Website Content Based on Webometrics Ranking: Case Study of Thailand University, Mar 2018
 • A Study of Website Content Management of Thailand University in Webometrics Ranking of World Universities in Thailand 4.0 by Using SEO Tools, Apr 2017
 • บทความวิชาการ การสร้างอัตลักษณ์ในสื่อโซเชียลมีเดียของวัยรุ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ "เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต"
 • วิทยากร SMART ASEAN Educations HUB ภูมิภาคอาเซียน
 • วิทยากรหลักสูตร MAPS+ การบริการด้านสื่อและกลยุทธ์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ Google (Google Edutions APP) บริษัท Google Thailand
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ บรรยายด้านดิจิทัล "เปลี่ยนดิจิทัล สู่อาเซียน"
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัล ให้ผู้บริหารและอาจารย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษให้กับกระทรวงไอซีที เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที
 • วิทยากรพิเศษอบรมครูให้กับ Google Thailand
 • วิทยากรรับเชิญให้กับ Youtube, Facebook, Line การตลาดออนไลน์
 • วิทยากรบรรยาย "สาขาอาชีพแห่งอนาคต" โรงเรียนทั่วประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้ตรวจประเมิน ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรเกี่ยวกับธุรกิจ E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้จัดการเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com
 • ผู้จัดการเว็บไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 • อดีตผู้จัดการแผนการบิน (Flight Operation) สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • อดีตพนักงานตอนรับสายการบินไทย

การติดต่อ

 • Tel : 085-8269302
 • E-mail : Tawatchai.suksida@gmail.com, tawatchai.suk@dpu.ac.th
 • Line ID : tonraktoyou