คณะนิเทศศาสตร์

นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์

ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พระราชทาน

 • พระราชทานเข็มเกียรติคุณ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร - พระราชทานโล่เกียรติคุณ จาก สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี
 • พระราชทานทุนการศึกษา จากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี - พระราชทานเข็มลูกเสือสดุดี ชั้น๑ (เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จในราชการ)

ความเชี่ยวชาญ

 • Digital Media Production
 • การผลิตรายการโทรทัศน์แบบ Live Streaming
 • การผลิตสื่อสร้างสรรค์และตัดต่อด้วยสมาร์ตโฟน
 • การผลิตสื่อเพื่อชุมชน 
 • การผลิตสื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ประสบการณ์

 • 2545-2551 งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 • 2552-2553 งานสารสนเทศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 • 2553-ปัจจุบัน ครูปฎิบัติการหน่วยถ่ายภาพ และ ห้องวิทยุชุมชน ผลงาน งานวิทยุสื่อสาร ในงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่20 ปี2545 งานวิทยุสื่อสาร งานชุมนุมลูกเสือต่างๆ
 • ตั้งแต่ปี 2546 -ปัจจุบัน ตามเสด็จทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมงกุฎราชกุมารี ถ่ายภาพ พิธีเปิดอาคารเรียน ของโรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี2549 ถ่ายภาพ ตรวจงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ปี2554 งานด้านวิชาการ วิทยกรการอบรมวิทยุสื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี2552 อบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่รายการวิทยุ-โทรทัศน์รุ่นพิเศษ 64 ปี2556

การติดต่อ

 • 02-954-7300 # 707