คณะนิเทศศาสตร์

นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์

ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ)

การศึกษา

  • นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พระราชทาน

  • พระราชทานเข็มเกียรติคุณ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร - พระราชทานโล่เกียรติคุณ จาก สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี
  • พระราชทานทุนการศึกษา จากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี - พระราชทานเข็มลูกเสือสดุดี ชั้น๑ (เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จในราชการ)

ประสบการณ์

  • 2545-2551 งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
  • 2552-2553 งานสารสนเทศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  • 2553-ปัจจุบัน ครูปฎิบัติการหน่วยถ่ายภาพ และ ห้องวิทยุชุมชน ผลงาน งานวิทยุสื่อสาร ในงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่20 ปี2545 งานวิทยุสื่อสาร งานชุมนุมลูกเสือต่างๆ
  • ตั้งแต่ปี 2546 -ปัจจุบัน ตามเสด็จทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมงกุฎราชกุมารี ถ่ายภาพ พิธีเปิดอาคารเรียน ของโรงเรียนราชวินิตบางเขน ปี2549 ถ่ายภาพ ตรวจงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ปี2554 งานด้านวิชาการ วิทยกรการอบรมวิทยุสื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี2552 อบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่รายการวิทยุ-โทรทัศน์รุ่นพิเศษ 64 ปี2556

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 707