คณะนิเทศศาสตร์

ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • PhD.(Thai Studies) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MA. European Cinema, University of Bath
 • BA. ภาพยนตร์และภาพถ่าย(เอกภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวิตการทำงาน

 • ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์
 • 2559-ปัจจุบัน   
  • นักเขียนบทความประจำ ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2558 - 2558
  • ผู้ช่วยประสานงานการประชุมนานาชาติ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2557 - 2557
  • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2553-2555
  • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การติดต่อ

 • 02-954-7300 # 778