คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์สุดถนอม  รอดสว่าง
 
ตำแหน่ง / สังกัด
 • หัวหน้าหลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
 • MA, Information and Communication มหาวิทยาลัยซอร์บอน นูแวลประเทศฝรั่งเศส 
  (University of  Paris III - Sorbonne Nouvelle)
ปริญญาตรี 
 • BA, Information and Communication  มหาวิทยาลัยซอร์บอน นูแวล ประเทศฝรั่งเศส (University of  Paris III - Sorbonne Nouvelle) 
 • อ.บ. ภาษาตะวันตก (ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อนุปริญญา  
 • Dip. DEUG Arts, Information and Communication มหาวิทยาลัยซอร์บอน นูแวลประเทศฝรั่งเศส (University of  Paris III - Sorbonne Nouvelle)
 
ประวัติการฝึกอบรม
 • ประกาศนียบัตรด้านสัทศาสตร์ประยุกต์ภาษาฝรั่งเศส (ระดับดีมาก)  จากมหาวิทยาลัยซอร์บอน นูแวล ประเทศฝรั่งเศส (Certificat de Phonetique appliqué a la langue Francaise (Mention Tres bien), Universite de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) ปี 2545
 • วุฒิบัตร “ โครงการอบรมวิทยากรด้านบุคลิกภาพ ” จากสถาบัน  John  Robert  Powers ปี 2549
 • วุฒิบัตร “โครงการอบรมการเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย และดัดแปลงนวนิยายเป็นบทละครโทรทัศน์ รุ่นที่ 1” จัดโดย บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด ปี 2554
 • วุฒิบัตร “นักเขียนอาชีพ : บทความและสารคดี รุ่นที่ 2” จัดโดย บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด      ปี 2554
 • วุฒิบัตร “อยากเป็นคอลัมนิสต์ รุ่นที่ 4” จัดโดย บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด ปี 2556
 • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บรรยายสำหรับการจัดทำ Audio Description สำหรับคนตาบอด   จัดโดยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย และ Audio Description Associates, LLC สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช. ปี 2559
 • วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทัล หัวข้อ “การจัดทำเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) จัดโดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกสทช. (21-23 มิถุนายน 2560)
 • หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 7 จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย (2560)
 
ประวัติการทำงานประจำ
 • หัวหน้าหลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มกราคม 2560 – ปัจจุบัน)
 • เลขานุการหลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2555-2559)
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2553 – 2554)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2549 – 2552)
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2548-ปัจจุบัน)
 
ประวัติการทำงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อและการผลิตรายการโทรทัศน์
 • อาสาสมัครประสานงานนักข่าวฝรั่งเศส งาน “The 65th  IFLA council and general conference” กรุงเทพมหานคร (ปี 2542)
 • ผู้สร้างสรรค์และจัดนิทรรศการ “Je d’identites: le masque, l’homme et la societe”         
  (I-Identities: The Mask, Human and Society) ระยะเวลา 3 อาทิตย์ ที่ศูนย์เยาวชนปารีส (Kiosque Paris-Jeune, Bastille)  ประเทศฝรั่งเศส (ปี 2545)
 • ประชาสัมพันธ์และล่ามภาษาฝรั่งเศส -ไทย ให้ผู้กำกับภาพยนตร์จากเมืองไทยที่มาร่วมเสวนาในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ “ 25e Festival International de Films de Femmes de Creteil” ณ กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส (ปี 2546)
 • ผู้ประสานงานการจัดนิทรรศการ “Exhibition to commemorate His Majesty King Chulalongkorn’s 150 th Birthday Anniversary” ที่สำนักงานใหญ่ UNESCO ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  (ประสานงานระหว่างสถานทูตไทยประจำกรุงปารีส   UNESCO  และบริษัท  กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปี 2547)
 • Producer ผลิต “รายการเถ้าแก่น้อย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 (ปี 2549)            
 • Producer และผู้เขียนบท “รายการสารคดีตามรอยเท้าพ่อ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 (ปี 2549)                        
 • Producer และผู้เขียนบทวิดิทัศน์แนะนำศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปี 2549)
 • Producer ผลิตรายการ DPU Hot News  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปี 2550-2551)
 • Producer ผลิตรายการDPU Live on Campus ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์วงจรปิดในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปี 2550 – 2551)
 • Producer และผู้เขียนบทวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปี 2551)
 • พิธีกรรายการ DPU กูรูธุรกิจ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่น SMEs Channel (ปี 2556-2557)
 • Producer และผู้เขียนบท “รายการ Animation Club” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (มกราคม 2559 – 2560)
 • ผู้เขียนบทวิดิทัศน์ ชุด การยอมรับคนดีกลับคืนสู่สังคม ของกรมราชทัณฑ์ (2560)
 • ผู้เขียนบทรายการ “พลเมืองดี” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา (2560)
 
รางวัล
 • นักศึกษาทุน Egide ของกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส (2543-2547)
 • รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
 • งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 40 ปี (2551)
งานวิจัย
 • งานวิจัยร่วมเรื่อง “การสื่อสารด้านสุขภาพของชุมชนเมือง : ศึกษาด้านมิติของผู้ส่งสาร” ชุดโครงการวิจัยการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพ ทุนสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2554)
 • งานวิจัยร่วมเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็นและการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชนที่มีต่อรายการ “ไอเดีย ได้’จัย”นำเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท ตกตะกอน
 • งานวิจัยร่วมเรื่อง “การเปิดรับสื่อ การจดจำข่าวสาร และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชน
  ในเขตกรุงเทพมหานคร นำเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และ Unicef (2557)
 • งานวิจัยร่วมเรื่อง “การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ภาษามือสำหรับคนหูหนวกการเปิดรับข่าวสาร
  ความคิดเห็น และการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชนที่มีต่อรายการของThai Deaf TV นำเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2558)
งานวิทยากรและงานด้านอื่นๆ 
 • วิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   สำนักงาน กสทช.
 • วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับคนหูหนวก ครั้งที่ 1-3 ให้แก่ Thai Deaf TV
 • วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตรายการโทรทัศน์ร่วมกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา จ. ชลบุรี 5 ครั้ง
 • วิทยากรผู้ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำราคาตลาดของการจัดทำบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) จัดโดยสำนักงาน กสทช. (พฤษภาคม 2560)
 • วิทยากรศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและบริษัทซี.พี. เซเว่น อี เลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการงานแถลงข่าวโครงการ ความดี ยิ่งบอกเล่า ยิ่งมีพลัง  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ติดต่อ
 • คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อาคาร 8 ชั้น 6 เลขที่ 110/1-4  ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210 
 • ​E-mail sudthanom.rog@dpu.ac.th
 • เบอร์โทรติดต่อ  02-954-7300 ต่อ 454