คณะนิเทศศาสตร์

นายสุทธิพล อ่ำบัว

ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์)

การศึกษา

  • วท.ษ.(เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 144