คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวสุทธญาณ์ ประไพ

เลขานุการผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์

การศึกษา

  • วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 425