คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวสุทธญาณ์ ประไพ

เลขานุการผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์

การศึกษา

  • วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์ทำงาน

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  สาขานครศรีธรรมราช
  • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  TOT งานวงศ์วาน Call center tester (1177)  สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จํากัด

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 425