คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวสุริศา รัชวัตร

ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ)

การศึกษา

  • คอ.บ.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 473