คณะนิเทศศาสตร์

นายสุรสิทธิ์ ฮงทวัฒน์

ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการภาพยนตร์และสื่อดิจัทัล)

การศึกษา

  • นศ.บ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 144