คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางคนา ณ นคร

อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล

การศึกษา

  • ศศ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นศ.ม.(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • M.A.(Marketing Communication) University of Canberra, Australia

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 304