คณะนิเทศศาสตร์

ผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร
ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม
อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)

อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต
อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต
หัวหน้าหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
อาจารย์พันธกานต์ ทานนท์
อาจารย์พันธกานต์ ทานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง
อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง
อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์
ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร
ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร
อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
หัวหน้าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์ต่อสกุล ถิระพัฒน์
อาจารย์ต่อสกุล ถิระพัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์
อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์
อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม
อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม
อาจารย์ประจาหลักสูตร ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

ผศ.ยุทธนา บุญอาชาทอง
ผศ.ยุทธนา บุญอาชาทอง
หัวหน้าหลักสูตรสื่อสารการแสดงดิจิทัล
อาจารย์พลฤทธิ์ สมุทรกลิน
อาจารย์พลฤทธิ์ สมุทรกลิน
อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์
อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์
อาจารย์ประจาหลักสูตร สื่อสารการแสดงดิจิทัล
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
อาจารย์ประจาหลักสูตร สื่อสารการแสดงดิจิทัล
ผศ.ชาติณรงค์ วิสุตกุล
ผศ.ชาติณรงค์ วิสุตกุล
อาจารย์ประจาหลักสูตร สื่อสารการแสดงดิจิทัล

สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม
ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม
หัวหน้าหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา
อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ผศ.สุรางคนา ณ นคร
ผศ.สุรางคนา ณ นคร
อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ
อาจารย์ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ผศ.ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
ผศ.ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
อาจารย์ประจาหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม
อาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ผศ.ดร.สุทิน โรจน์ประเสริฐ
ผศ.ดร.สุทิน โรจน์ประเสริฐ
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ผศ.อริสรา ไวยเจริญ
ผศ.อริสรา ไวยเจริญ
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล

บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์
ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.มนต์ ขอเจริญ
ดร.มนต์ ขอเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

CONTENT CREATION ACADEMY : CCA

New Media Centre

นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ)
นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ
นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
นางสาวสุริศา รัชวัตร
นางสาวสุริศา รัชวัตร
ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ)

Production Centre

นายพลพิพัฒน์ บุญเสริม
นายพลพิพัฒน์ บุญเสริม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายบุญเลิศ ธริสุข
นายบุญเลิศ ธริสุข
ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ)
นายอดิเทพ เวทีกูล
นายอดิเทพ เวทีกูล
ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์)
นายสุทธิพล อ่ำบัว
นายสุทธิพล อ่ำบัว
ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์)
นายสุรสิทธิ์ ฮงทวัฒน์
นายสุรสิทธิ์ ฮงทวัฒน์
ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการภาพยนตร์และสื่อดิจัทัล)
นายกิตติพัฒน์ ศิริสุขชัยถาวร
นายกิตติพัฒน์ ศิริสุขชัยถาวร
ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์)

Cinematic Theatre and Black Box

นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ
นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ
หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
นางสาวสุริศา รัชวัตร
นางสาวสุริศา รัชวัตร
ครูปฎิบัติการ (หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ)

สำนักงานเลขานุการ

นางสาวพัชษณัฐ จันทรมาศ
นางสาวพัชษณัฐ จันทรมาศ
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต
นางสาวสุทธญาณ์ ประไพ
นางสาวสุทธญาณ์ ประไพ
เลขานุการผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์