คณะนิเทศศาสตร์

ผู้บริหาร

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์

สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (**สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เดิม)

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

   หัวหน้าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

   หัวหน้าหลักสูตรสื่อสารการแสดงดิจิทัล

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 หัวหน้าหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

CCA : Content Creation Academy

Content Creation Academy : CCA

New Media Centre

Production Centre

Cinematic Theatre and Black Box

สำนักงานเลขานุการ