คณะนิเทศศาสตร์

ผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์

 
อาจารย์ กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
อาจารย์ ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์
อาจารย์ ศิวนารถ หงษ์ประยูร
ผศ.ปาจรีย์ อ่อนสอาด
อาจารย์ การดา ร่วมพุ่ม
อาจารย์ เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
อาจารย์ ธวัชชัย สุขสีดา


สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (**สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เดิม)

อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต
อาจารย์พันธกานต์ ทานนท์
อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง
ดร. โสภัทร นาสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติณรงค์ วิสุตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาจรีย์ อ่อนสอาด
อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวนารถ หงษ์ประยูร


ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
อาจารย์ต่อสกุล ถิระพัฒน์
ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์
อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์


การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

ผศ.ยุทธนา บุญอาชาทอง
อาจารย์พลฤทธิ์ สมุทรกลิน
อาจารย์ชญานี ช้างหลำ


การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา
อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
ผศ.อริสรา ไวยเจริญ
ผศ.สุรางคนา ณ นคร
อาจารย์ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ
อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
ผศ.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
อาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม
ผศ.ดร.สุทิน โรจน์ประเสริฐ


ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
ดร.มนต์ ขอเจริญ


Content Creation Academy : CCA

New Media Centre

Production Centre

Cinematic Theatre and Black Box

New Media Centre

นายระดมศักดิ์ อุทัยชิต
นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ
นางสาวสุริศา รัชวัตร

Production Centre

นายพลพิพัฒน์ บุญเสริม
นายบุญเลิศ ธริสุข
นายอดิเทพ เวทีกูล
นายสุทธิพล อ่ำบัว
นายสุรสิทธิ์ ฮงทวัฒน์
นายกิตติพัฒน์ ศิริสุขชัยถาวร

Cinematic Theatre and Black Box

นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ
นางสาวสุริศา รัชวัตร


สำนักงานเลขานุการ

นางสาวพจนารถ เตชะฤทธิ์
นางสาวพัชษณัฐ จันทรมาศ
นางสาวสร้อยลัดดา นุ่มสุข
นางสาวเริงระวี ทั่งจันทร์แดง
นางสาวสุทธญาณ์ ประไพ