คณะนิเทศศาสตร์

ผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์

ดร.พันธกานต์ ทานนท์
ดร.พันธกานต์ ทานนท์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.การดา ร่วมพุ่ม
ดร.การดา ร่วมพุ่ม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง
อาจารย์สุดถนอม รอดสว่าง
หัวหน้าหลักสูตร
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
อาจารย์พันธกานต์ ทานนท์
ดร.พันธกานต์ ทานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตร
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์
ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร
ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
อาจารย์อานนท์ บัวภา
อาจารย์อานนท์ บัวภา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
อาจารย์ปารินทร์ เจือสุวรรณ์
อาจารย์ปารินทร์ เจือสุวรรณ์
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
อาจารย์กล้าณรงค์ มาโชค
อาจารย์กล้าณรงค์ มาโชค
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก
หัวหน้าหลักสูตร
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์
อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์
อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ดร.การดา ร่วมพุ่ม
ดร.การดา ร่วมพุ่ม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

ผศ.ยุทธนา บุญอาชาทอง
ผศ.ยุทธนา บุญอาชาทอง
หัวหน้าหลักสูตร
การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
อาจารย์พลฤทธิ์ สมุทรกลิน
อาจารย์พลฤทธิ์ สมุทรกลิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์
อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
ผศ.ชาติณรงค์ วิสุตกุล
ผศ.ชาติณรงค์ วิสุตกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรการ
สื่อสารการแสดงดิจิทัล

หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อาจารย์ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ
ดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ
หัวหน้าหลักสูตร
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ผศ.สุรางคนา ณ นคร
ผศ.สุรางคนา ณ นคร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม
อาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ผศ.ดร.สุทิน โรจน์ประเสริฐ
ผศ.ดร.สุทิน โรจน์ประเสริฐ
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ผศ.อริสรา ไวยเจริญ
ผศ.อริสรา ไวยเจริญ
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ดร.นันท์วิสิทธิ์(นิพนธ์) ตั้งแสงประทีป
ดร.นันท์วิสิทธิ์(นิพนธ์) ตั้งแสงประทีป
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
ผศ.ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
ผู้อำนวยการหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
รองอธิการบดี
สายงานสื่อสารแบรนด์

CONTENT CREATION ACADEMY : CCA

New Media Centre

นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์
ครูปฎิบัติการ
(หน่วยห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ)
นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ
นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ
หัวหน้าหน่วย
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
นางสาวสุริศา รัชวัตร
นางสาวสุริศา รัชวัตร
ครูปฎิบัติการ
(หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ)

Production Centre

นายพลพิพัฒน์ บุญเสริม
นายพลพิพัฒน์ บุญเสริม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
นายบุญเลิศ ธริสุข
นายบุญเลิศ ธริสุข
ครูปฎิบัติการ
(หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ)
นายอดิเทพ เวทีกูล
นายอดิเทพ เวทีกูล
ครูปฎิบัติการ
(หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์)
นายสุทธิพล อ่ำบัว
นายสุทธิพล อ่ำบัว
ครูปฎิบัติการ
(หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์)
นายสุรสิทธิ์ ฮงทวัฒน์
นายสุรสิทธิ์ ฮงทวัฒน์
ครูปฎิบัติการ
(หน่วยห้องปฏิบัติการภาพยนตร์และสื่อดิจัทัล)
นายกิตติพัฒน์ ศิริสุขชัยถาวร
นายกิตติพัฒน์ ศิริสุขชัยถาวร
ครูปฎิบัติการ
(หน่วยห้องปฏิบัติการโทรทัศน์)

Cinematic Theatre and Black Box

นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ
นางสาววิรงรอง วงศ์ประเสริฐ
หัวหน้าหน่วย
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
นางสาวสุริศา รัชวัตร
นางสาวสุริศา รัชวัตร
ครูปฎิบัติการ
(หน่วยห้องปฏิบัติการวิทยุ)

สำนักงานเลขานุการ

นางสาวพัชษณัฐ จันทรมาศ
นางสาวพัชษณัฐ จันทรมาศ
เลขานุการ
หลักสูตรมหาบัณฑิต