คณะนิเทศศาสตร์


ดร.โสภัทร นาสวัสดิ์

การศึกษา

 • พ.ศ. 2552  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • พ.ศ. 2546  นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2541 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • พ.ศ. 2536  ศศ.บ. (โสตทัศนศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร

 • พ.ศ. 2536   หลักสูตรเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 • พ.ศ. 2548  หลักสูตร จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ. 2543 - 2545 Faculty of Communication Arts Eastern Asia University
 • พ.ศ. 2543 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2543 ททบ 5 โปรดักชั่น สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน FM 95 MHz สถานีวิทยุ อสมท บมจ อสมท จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2546            FM 96.5 MHz Showvy Wave
 • พ.ศ. 2545            FM 93 MHz DNA Sky High Network
 • พ.ศ. 2541 - 2543  FM 88.5 MHz "Z" Sky High Network
 • พ.ศ. 2537 - 2541  FM 89 MHz Pirate Radio

                          FM 99.5 MHz People FM
                          FM 107 MHz Hitz FM
                          FM 103 MHz
                          FM 98 MHz Greet FM
                          FM 94.5 MHz Love FM
                          FM 96 MHz Express 96

 • พ.ศ. 2537  The Quiet Storm Magazine (Music Magazine)
 • พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน นักดนตรีอาชีพ ดีเจ อสมท อาจารย์ประจำ ธุรกิจบัณฑิตย์เจ้าของเครื่องเสียง เครื่องดนตรีเช่า Sunset Sound by DJPOP


รางวัลและการประกวด

 • พ.ศ. 2537 รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรม (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 • พ.ศ. 2537 ชนะเลิศการประกวดจัดรายการวิทยุ Smile Radio Announcer Contest (Media Plus Co.Ltd.)
 • พ.ศ. 2535 ชนะเลิศการประกวดดนตรี Thailand Coke Music Awards (ประเภทโฟล์คซอง ม.รามคำแหง)
 • พ.ศ. 2534 ชนะเลิศประกวดภาพถ่าย "สนุกสนานในชิวิตกับเซ็นทรัล" (ห้างเซ็นทรัล, บ.ฟูจิฟิล์ม)
 • พ.ศ. 2535 รอบชิงชนะเลิศการประกวดจัดรายการวิทยุ Young Radio Talant Contest (บ.ชินวัตร จำกัด)
 • พ.ศ. 2545 รอบชิงชนะเลิศการประกวด Mixing DJ "Denon Digital DJ Contest" (บ.มหาจักร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
 • พ.ศ. 2553 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรี MCOT Band Challenge ประเภทโฟล์คซอง (บมจ. อสมท)
 • พ.ศ. 2553 ชนะเลิศการประกวดดนตรี MCOT Band Challenge ประเภทวงดนตรี (บมจ. อสมท)

งานวิจัย/บทความ

 • พ.ศ. 2551 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการฝึกทักษะปฏิบัติเรื่องการดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษา  ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. มศว ประสานมิตร
 • พ.ศ. 2546 การแสดงออกทางเพศของสตรีผ่านบทเพลงไทยสากลยอดนิยม ปี 2543 วิทยานิพนธ์ นศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2541 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ที่เรียนโดยใช้รายการวิทยุต่างกัน 3 รูปแบบ ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. มศว ประสานมิตร
 • พ.ศ. 2559 ความรู้เท่าทันสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์


ห้องทำงาน

 • คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 8 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 02 954 7300 ต่อ 454


เว็บไซต์  djpop.net    twitter.com/drsopat          
อีเมล    popnaja@hotmail.com