คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวสร้อยลัดดา นุ่มสุข

เจ้าหน้าที่

การศึกษา

  • บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 300