คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวสร้อยลัดดา นุ่มสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา

  • (2549)  บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทำงาน

  • (บัณฑิตย์ช่วยงาน) บัณฑิตย์วิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ