คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • ค.บ.(สารัตถศึกษา) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 355