คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวนารถ หงษ์ประยูร

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการสื่อสารมวลชน หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย พ.ศ.2548”(รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น)
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ผลงานการจัดทำบริการเพื่อคนพิการทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวี
 • คณะกรรมการพิจารณารายการภาษามือ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
 • ร่วมดำเนินการจัดให้มีล่ามภาษามือ ในรายการข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • จัดบริการล่ามภาษามือรายการเที่ยวทันข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV 
 • บรรยายเรื่องการจัดจัดบริการล่ามภาษามือและบรรยายแทนเสียง ให้ทีมงานสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE
 • บรรยายเรื่องการจัดจัดบริการล่ามภาษามือและบรรยายแทนเสียง ให้ทีมงานสถานีโทรทัศน์ TNN24
 • ที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณภาพการบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ ตามประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายของกิจการโทรทัศน์ ของ สำนักงาน กสทช.
 • ที่ปรึกษาโครงการศึกษาราคาตลาดของการจัดทำบริการล่ามภาษามือ ของ สำนักงาน กสทช.
ผลงานผลิตรายการโทรทัศน์

 
การอบรมเกี่ยวกับคนพิการ
 • หลักสูตรผู้บริหารกิจการเพื่อสังคม เพื่อคนพิการ จัดโดย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2557
 • หลักสูตรผู้บรรยายสำหรับการจัดทำ Audio Description สำหรับคนตาบอด  จัดโดย สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ 2559
 • หลักสูตรทักษะการใช้ภาษามือไทยให้แก่บุคคลหรืออาสาสมัครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนหูหนวกฯ จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหวกไทย 2552
 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Captions) สำหรับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยและผู้จัดบริการที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักงาน กสทช. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2560
การอบรม
 • การใช้ข้อมูล UGC ในงานข่าวโทรทัศน์ และคู่มือมาตรฐานการใช้งานข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในการรายงานข่าว ในงานสัมมนา "ทิศทางสื่อโทรทัศน์ไทย...ไม่ติดหล่มโซเชียลมีเดีย" โดย สำนักงาน กสทช. และ PIM
ผลงาน / รางวัล
 • ผู้ก่อตั้ง / ผู้ดำเนินการ Thai Deaf TV สถานีโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกแห่งแรกในประเทศไทย (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553)
 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 โดยสภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลประชาบดี ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2557 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 รางวัล จากรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS และรายการพลังใจไร้ขีด ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ทรูวิชั่นส์
 • รางวัลประชาบดี ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและพัฒนาสังคม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 รางวัล จากรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS และรายการ Deaf Channel ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ทรูวิชั่นส์
 • รางวัลประชาบดี ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2559 จากกรมสวัสดิการและพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 รางวัล จากรายการใจเท่ากัน ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS และรายการ พลเมือง D ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 และรายการพลังใจไร้ขีด ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ทรูวิชั่นส์
 • เกียรติบัตร "สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" 3 รางวัล จากรายการพลเมือง D รายการใจเท่ากัน รายการพลังใจไร้ขีด มอบโดยกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2560
 • รางวัล นักวิชาการนิเทศศาสตร์ดีเด่น ด้านผลงานวิชาการ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จากสมาคมนิเทศศาสตร์จันทรเกษม ในที่ประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2558
 • รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ "พระพิฆเนศวร" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ประเภทรางวัลโทรทัศน์สถาบันการศึกษาดีเด่น จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 41 ปี พ.ศ.2552
 • รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 37 ปี พ.ศ.2548
 • รางวัลกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งนำความรู้สู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2554 จากโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อคนพิการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รางวัลชนะเลิศนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวก ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ Heart to Hear ทีวีจอเงียบฯ (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในการประกวดโครงการยอดเยี่ยม “เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3″ จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3)
 • เป็น 1 ใน 50 “เป็ดเปลี่ยนโลก” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
ผลงานสื่ออื่นๆ
 • วิดีทัศน์ภาษามือเพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีเพื่อผู้พิการ ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คลิปภาษามือ ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  งบประมาณโดย สำนักงาน กสทช. 
 • โครงการปันธรรมในโลกเงียบ ผลิตสื่อธรรมะภาษามือ ถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากพระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช งบประมาณโดย มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 • สื่อรณรงค์ส่งเสริมการเลื้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย องค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย) สสส. และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
 • สื่อกระตุ้นการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในเชิงบวกของกำลังพล โดย กองแผนและพัฒนากำลังรบ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ
 • สารคดีภาษาจีนเรื่อง “The Last Nalin Craftsmen” ในโครงการ Looking China Youth Film Project 2017 โดย Beijing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย/งานวิชาการรับใช้สังคม
 • ผลงานวิชาการรับใช้สังคมการพัฒนารายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวกที่ทุกคนชมร่วมกันได้ (Thai Deaf TV)
 • วิจัยเรื่อง การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) สำหรับคนหูหนวก
 • การศึกษาการเข้าถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของกลุ่มคนพิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • บทความวิชาการ เรื่อง “ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย พ.ศ.2548” ในวารสารนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บทความวิชาการ เรื่อง “โทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก : โอกาสใหม่ทางการศึกษาตามอัธยาศัยของคนหูหนวกไทย” ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 7  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โครงการบริการวิชาการ (แบบมีรายได้)
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างความรู้เท่าทันสื่อกระจายเสียง – โทรทัศน์ สำหรับคนพิการ พ.ศ.2557
 • โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ” ภาษามือ (Sign Language) พ.ศ.2557
 • โครงการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ส่วนที่ ๒) การผลิตสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจของคนหูหนวกต่อสิทธิในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ ๑๒๐ ตอน พ.ศ.2557
 • โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ของคนพิการ พ.ศ.2558
 • โครงการจัดทำต้นแบบบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ (Sign Language) พ.ศ.2558
 • โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ” การส่งเสริมสิทธิการสื่อสารสำหรับคนพิการ (ค่ายการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก) พ.ศ.2558
 • โครงการการจัดทำต้นแบบบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ (Sign Language) พ.ศ.2559
 • โครงการจัดทำต้นแบบรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ของคนพิการ ร่วมกับ พ.ศ.2559
 • โครงการประเมินคุณภาพการบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ (Sign Language) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2560
 • โครงการการจัดทำต้นแบบรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยาย พ.ศ.2560
 • โครงการศึกษาราคาตลาดของการจัดทำบริการล่ามภาษามือ พ.ศ.2560
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2560
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสื่อของคนหูหนวก และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับคนหูหนวก (Thai Deaf TV) พ.ศ.2556-2557
 • โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำคนหูหนวก และสื่อมวลชนเพื่อการเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือสำหรับคนหูหนวก พ.ศ.2557-2558
 • โครงการการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของคนหูหนวกโดยใช้สื่อโทรทัศน์ พ.ศ.2558-2560
 • โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 3 พ.ศ.2558-2559
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) 
 • โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 1 พ.ศ.2556
 • โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 2 พ.ศ.2557
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • งานจ้างเหมาเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือสรุปข่าว งานพระราชพิธีพระบรมศพสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน พ.ศ.2560
 • องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
 • โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กผลิตรายการเด็กพ.ศ.2558-2560
 • โครงการพัฒนาสื่อโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวก รายการใจเท่ากัน พ.ศ.2560
 • บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV) สัญญาจ้างบริการล่ามภาษามือในรายการเที่ยงทันข่าว พ.ศ.2560
 • กรมยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ ผลิตสื่อสำหรับการปฏิบัติการข่าวสาร พ.ศ.2560
 • เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผลิตรายการเพื่อคนพิการ รายการคนไทยใจเอื้อ พ.ศ.2559
ผลงานจากวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 • โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศสำหรับผู้หญิงพิการ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พ.ศ.2560-2562 
 • สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “คีนคนดีสู่สังคม” โดย กรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
งานด้านสื่อเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 • วิทยากรเสวนาสาธารณะเรื่องสิทธิคนพิการในยุคดิจิตอล จัดโดย กสทช.
 • วิทยากรในงานสัมมนาเรื่องผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ จัดโดย กสทช.
 • ร่วมกับมูลนิธิมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ จัดกิจกรรม เวทีสาธารณะสัญจร ๔ ภาค (ภาคกลาง) ประเด็น “สื่ออย่างไรให้สังคมไทยเข้าใจเรื่องคนพิการ” และเวทีเสวนา “อิทธิพลของสื่อสร้างสังคมไทยเข้าใจเรื่องคนพิการอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร” ภายใต้ โครงการสื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • วิทยากรสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อผู้พิการทางการมองเห็น-ได้ยิน กับความเป็นไปได้ในสังคมไทย จัดโดย NIDA
 • วิทยากร หัวข้อ "พลังสื่อสร้าง..." เสวนาสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสื่อ ห้อง Inspired MEdia งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2560
 • วิทยากร เสวนา "พลังสื่อเสริม..." ห้อง Inspired MEdia งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2560
 • วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2560
 • วิทยากร มหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดโดย สำนักงาน กสทช. พ.ศ.2560
 • วิทยากร เรื่อง "แนวทางการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง จัดโดย กรมราชทัณฑ์  พ.ศ.2560
 • วิทยากร เสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “สื่อเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต”จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2559
 • วิทยากร บรรยายเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์ในโรงเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พ.ศ.2559
 • วิทยากร ค่ายพลังใจไร้ขีด ครั้งที่ 2 สื่อโทรทัศน์กับบุคคลออทิสติก คนพิการทางสติปัญญา และผู้บกพร่องทางจิต โดย สำนักงาน กสทช. พ.ศ.2558
 • วิทยากร ค่ายพลังใจไร้ขีด ครั้งที่ 1 สื่อโทรทัศน์กับบุคคลออทิสติก คนพิการทางสติปัญญา และผู้บกพร่องทางจิต โดย สำนักงาน กสทช. พ.ศ.2557
 • วิทยากร งานจัดตั้งเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการประเทศไทย THAI-SEED โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2557
งานด้านสื่อเพื่อคนพิการและคนด้อยโอกาสในสถาบันอุดมศึกษา
 1. พัฒนาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อคนพิการ (RT398) เป็นวิชาใหม่ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 2. วิทยากรบรรยายเรื่องสื่อเพื่อการเสริมพลัง กรณีศึกษา โทรทัศน์เพื่อคนหูหนวก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 6 ครั้ง
 3. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับคนหูหนวก ครั้งที่ 1 ให้นักศึกษาหูหนวกจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 4. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับคนหูหนวก ครั้งที่ 2 ให้นักศึกษาหูหนวกจากวิทยาลัยราชสุดา
 5. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับคนหูหนวก ครั้งที่ 3 ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ให้กับคนหูหนวกจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต
 6. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตรายการโทรทัศน์ร่วมกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ที่ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี 6 ครั้ง 
 7. จัดค่ายการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก (การส่งเสริมสิทธิการสื่อสารสำหรับคนพิการ) จัดโดย กสทช.
 8. วิทยากรโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิด้านสื่อของคนพิการทางสติปัญญา ผู้บกพร่องทางจิต และบุคคลออทิซึม (ค่ายพลังใจ) จัดโดย สำนักงาน กสทช. 2 ครั้ง
งานด้านสื่อเพื่อชุมชน
 • ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ค่ายสื่อชุมชน ชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2558
 • ที่ปรึกษา การบริการวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดัน ที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
งานอื่นๆ 
 • คณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและการคัดเลือกสื่อมวลชนดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ.2559

การติดต่อ

 • 02-954-7300#751