คณะนิเทศศาสตร์

01

นายสุนิวัฒน์ คำหล้า
ชั้นปีที่ 3 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์

ชื่อทีม Choco Monster
ชื่อโครงการที่เข้าแข่งขัน/ประกวด To Be Number One 2015 COVER DANCE
โครงการ To Be Number One 2015 COVER DANCE 2015 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รับรางวัลชนะเลิศ

02

นายอานนท์ บัวภา

ชื่อทีม เพชรบัณฑิตย์
ชื่อโครงการที่เข้าแข่งขัน/ประกวด โครงการสร้างฝัน ปันน้ำใจ ให้โรงเรียนน้อง โครงการจิดอาสา "GEชวนคุณทำดีเพื่อสังคม" วันที่ 9 กันยายน 2558 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หน่วยงานที่จัด โครงการ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับรางวัลโครงการจิดอาสา ดีเด่น

03

ทีม Subwork

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์
ในโครงการที่เข้าแข่งขัน /ประกวด การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558
รับรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สนามบินน้ำ)
หน่วยงานที่จัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

04

ทีม D BUT DRAG PRODUCTION

รางวัลที่ได้รับสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ดีเด่น ประเภทสิ่งแวดล้อม เรื่อง ต้นน้ำต้นแบบ โครงการรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัล จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผลงานส่งเข้าประกวด 62 เรื่อง จาก 22 สถาบันการศึกษา

05

ทีมโมเลกุล โปรดักชั่น

ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทข่าว เรื่อง น้ำแข็งภัยใกล้ตัว โครงการรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 วันที่ 13 ธันวาคม 2558

06

นายมนตรี จุ้ยม่วงศรี

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ ด้านสื่อมวลชน ประปี 2558 ในงานวัน “กำพล วัชรพล” ประจำปี 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558
สถานที่ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 9 สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน่วยงานที่จัด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

07

นายอานนท์ บัวภา

นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

08

นางสาวสุพรรณีย์ อ่วมวงษ์

นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

09

น้องน้ำ ชวัลนุช

นักศึกษาสาขาปนะชาสัมพันธ์ ที่คว้า 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงินจากกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

01

รางวัลภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม

โครงการประกวดโฆษณาสั้นในระดับอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การประกันภัยรถภาคบังคับ” ของนักศึกษาภาควิชาการโฆษณาชั้้นปีที่ 4 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

02

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

โครงการที่เข้าแข่งขัน/ประกวด การประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2014 ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลชั้นปีที่ 2

03

รางวัลชนะเลิศทีมเยาวชนดีเด่น

นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสีบงและโทรทัศน์ชั้นปีที่ โครงการที่เข้าแข่งขัน/ประกวดโครงการสื่อสร้างคน สื่อสร้างงาน สืบสานพระราชดำริ

04

รางวัลชนะเลิศ

นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด MV "สวัสดีประเทศไทย" จากบริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค ประเทศไทย จำกัด

05

รางวัลนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น

นายกิตติภูมิ เสนะจำนงค์ นักศึกษาชั้นปี่ 1 สาขาวิทยุโทรทัศน์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น งานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 16 ที่จัดสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

06

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

นายรพินทร์ ศรีวิไล นศ.วารสารศาสตร์ ชั้นปี3 ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวด Infographic คนรุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน จากมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ บ.มิตซุย สุมิโตโม

Loading the player...

01

รางวัลภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม

การประกวดภาพยนต์โฆษณาสั้น ความยาวไม่เกิน 30 วินาที หัวข้อ “การประกันภัยรถภาคบังคับ” ของสำนักงานคณกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

02

รางวัลชมเชยอันดับ 3 สารคดีเชิงข่าว “ธูป....ควันมรณะ”

โครงการสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 9 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
หน่วยงานที่จัด สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

03

รางวัลชมเชยโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 5

การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ความเมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”
วันที่ 6 กันยายน 2556 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

04

การประกวดหนังสั้น Like Bicycle

นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปี 4
นายธนดล สุตะวงศ์ 530106060090
และ นาย ตันติธนูทอง 530106060101
รับรางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 20,000 บาทและรางวัลขวัญใจเฟสบุ๊ค จำนวนเงิน 5,000 บาท รวม 2 รางวัล จัดโดย ห้าง Fortune Town เมื่อ 14 กันยายน 2556

05

รางวัลชนะเลิศโครงการนมไทย–เดนมาร์ค

ชวนคุณออกแบบ และถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ ของตัวคุณ ผ่านภาพสไตล์ 3D Painting ในหัวข้อ “3D Painting Mini Idea” วันที่ 19 กันยายน 2556
สถานที่ เว็บไซต์ www.thaidenmarkfanclub.com จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

06

รางวัลชมเชยพิราบน้อยข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม

จากข่าวตั๋วผีระบาดทำให้วงการฟุตบอลไทยเสื่อม หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย”
วันที่ 4 มี.ค. 57 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่จัด สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสนับสนุนเงินรางวัลโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

07

รับโล่รางวัลเกียรติยศ "หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ"

สาขา ศิลปินที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน วันที่ 20 ม.ค. 57 ณ ศูนย์การประชุมพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (รัชนี แจ่มจรัส ๔) นมส.สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทสไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

08

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น (สาขานิเทศศาสตร์)

จากผลงานวิจัยเรื่อง"การปรับตัวของสื่อพื้นบ้าน:ศึกษากรณีเพลงซอล้านนาใน บริบทของจังหวัดเชียงราย" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ " วิทยาการจัดการวิชาการ 2014"
ว่าที่ ดร.จิราพร ขุนศรี นักศึกษาปริญญาเอก ของคณะนิเทศศาสตร์

09

ดุษฎีนิพนธิ์ได้รับรางวัลบทความวิจัย

การประกวดเวทีระดับชาติ คณะขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของหลักสูตรปริญญาเอก 2 ท่านคือ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง และ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก

01

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บทความ"แรงบันดาลใจในการบริจาคโลหิต"

นายวรรณโชค ไชยสะอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสภากาชาดไทย
โดยอาจารย์การดา ร่วมพุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการ

02

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.กรรุจา พงศ์อำไพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 บทความในหัวข้อ “เยาวชนไทยเรียนรู้แหล่งอีสาน” ตอนไดโนเสาร์ @ อีสาน จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับนิตยสาร A Day โดยอาจารย์ชาติณรงค์ วิสุตกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ

03

นส.จิตติมา จิ๋วพัฒนกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นส.กุลฌา บรรเจิดพิธพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายจักรพงศ์ สนธิสุวรรณ รางวัลชมเชย

จากโครงการ วายแอนด์อาร์ ยังก์ สปาร์ค โดย Y&R และ อิชิตัน กรุ๊ป อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช ผู้รับผิดชอบโครงการ

04

รองชนะเลิศอันดับ1 จากผลงานเรื่อง “หนูรักษ์น้ำบาดาล”

การประกวดสารคดี “คนรุ่นใหม่ หัวใจรักษ์น้ำบาดาล” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต ผู้รับผิดชอบโครงการ

05

รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง “ถ้าหากไม่มี...” และ เรื่อง “สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า รักษ์”

จากการประกวด สารคดี “คนรุ่นใหม่ หัวใจรักษ์น้ำบาดาล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต ผู้รับผิดชอบโครงการ

06

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา จากเรื่อง “สังหารลวงตา”

การประกวดภาพยนตร์สั้นจริยธรรม Short Film หัวข้อ “พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้” จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ

07

รางวัลชมเชย

สารคดีสั้นในหัวข้อเรื่อง “การประกันภัยรถภาคบังคับ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
อ.สุดถนอม รอดสว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการ

08

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “เจ็บจน…จุก”

จากการประกวดClip Sudteen Contest 2012 โดย บริษัท ดัชมิลล์ ร่วมกับ บริษัทประกิตโฮลดิ้ง
ผศ.ลักษมี คงลาภ ผู้รับผิดชอบโครงการ

09

รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “เบื่อ...เบื่อกว่าอีก”

จากการประกวด Clip Sudteen Contest 2012 โดย บริษัท ดัชมิลล์ ร่วมกับ บริษัทประกิตโฮลดิ้ง

10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2555
ผศ.สุรางคนา ณ นคร ผู้รับผิดชอบโครงการ

11

รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ดีเด่น จากผลงานเรื่อง “สุสานเต่า”
รางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ จากผลงานรื่อง “เมื่ออาตมาอาพาธ”
และ ผลงานเรื่อง “นาฎยนารีโขน”

โครงการสายฟ้าน้อย โดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
อาจารย์พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต ผู้รับผิดชอบโครงการ

12

ท่านอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานงานเปิดตัวนิตยสาร "ตัวใหญ่"

นิตยสารสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีสายตาเลือนราง โดยนักศึกษาภาควิชาสื่อสารการตลาด เป็นผู้จัดทำร่วมกับบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์
ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม ที่ปรึกษาโครงการ

13

รางวัล ดุษฎีนิพนธ์ระดับดี

ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะอาจ นักศึกษาดุษฏีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)