คณะนิเทศศาสตร์

01

ดร .มาโนช ชุ่มเมืองปัก

ขอแสดงความยินดีกับ ดร .มาโนช ชุ่มเมืองปัก อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากประเทศออสเตรเลีย

02

รางวัลโทรทัศน์สถาบันการศึกษาดีเด่น

คณะของเราได้รับการประทานรางวัลพิฆเนศวร "รางวัลโทรทัศน์สถาบันการศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2558 จากฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวนารถ หงษ์ประยูร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จากผลงานวิชาการรับใช้สังคมคนแรกของ DPU และน่าจะเป็นคนแรกของประเทศและยังได้รับการประเมินระดับดีเด่น

04

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ 1 ในทีมงานวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง "การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง " จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กพ 59

01

ผศ.สุรางคนา ณ นคร

อาจารย์ภาควิชาการสื่อสารการตลาด ที่ได้รับรางวัล Good Practice จากสถาบันพระบรมราชชนก ในผลงานโครงการ MC We Share 1.0 โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

02

รางวัลประชาบดี

คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับประทาน"รางวัลประชาบดี" เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก (ประเภทสื่อ) ประจำปี 2557 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ

01

อ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ และผู้อำนวยการ Thai Deft TV ในผลงานการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ Thai Deaf TV ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

02

นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์ และ การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่ง อย่างเป็นเอกฉันท์ จากผู้แทนองค์กรสมาชิกสมาคมฯ ต่อจากคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย