คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล

หัวหน้าหลักสูตรวิชา

การศึกษา

 • M.A. (Speech&Performing Arts) Northeastern Illinois University , U.S.A.
 • สส.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์
 • 2548 - 2551    
  • หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • 2547 - 2548
  • รักษาการหัวหน้าภาควิชาสื่อสารการแสดงประยุกต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2546 - 2547
  • อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารการแสดงประยุกต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2539-2544
  • เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บจม.ไอทีวี
 • 2538 - 2539
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศกับสถานีโทรทัศน์ บี.บี.ซี.ประเทศอังกฤษ
  • (โครงการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบ U.H.F.) บจก. สยาม อินโฟเทนเม้นท์
 • 2536 -2538     
  • Senior PR.Production Supervisor บจม. ฟาร์อีสต์แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง                           
 • 2533 - 2534    
  • PR.Production Supervisor บจม. ฟาร์อีสต์แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง
 • 2531 – 2532   
  • Production Coordinator บจก . ฟาร์อีสต์แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง

การติดต่อ

 • 02-954-7300 # 778