คณะนิเทศศาสตร์

 1. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
 2. MC WE SHARE 2.0 เราสร้างแบรนด์ด้วยศรัทธา
 3. DPU Best Practice (DPU BP)

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ปีการศึกษา 2556

 1. การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
 2. การศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อนิทานทุ่งซ่า (ประชุมวิชาการ)
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี คงลาภ
 3. การนำเสนอผลงานวิจัย International Conference on Humanities and Social Sciences 2013  
  “New Media for Educational Support in Higher Education : A Comparative Analysis of Thailand and American Professors”
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิน  โรจน์ประเสริฐ
   

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ปีการศึกษา 2557

1.   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
      คลิก...ตัวอย่างบทความ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ปีการศึกษา 2559

บทสัมภาษณ์ อัตลักษณ์นักข่าวยุคดิจิทัล - พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ปีการศึกษา 2560

1. A Study of Website Visibility in Webometrics Ranking of World University by using SEO Tool : Case Study of Thailand Rajabhat University - อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา