คณะนิเทศศาสตร์

นายระดมศักดิ์ อุทัยชิต

หัวหน้าแผนก

การศึกษา

  • ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
  • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 346