คณะนิเทศศาสตร์OHO Model หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร DPU

OHO Model หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร DPU เรียนรู้ทั้งแบบ Online E-learning และ Onsite ตอบสนองการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ของมหาวิทยาลัย

สายงานทรัพยากรบุคคล DPU เปิดหลักสูตร  "Storytelling - เล่าเรื่องผ่านเรื่องเล่า" โดยถือว่าเป็นหลักสูตร Onsite ครั้งแรก หลังจากจบการเรียนออนไลน์ไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

ในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็นคณาจารย์ที่เป็น Young Generation จาก 5 วิทยาลัย/คณะ ได้แก่ CIBA  CADT CIM ANT และ คณะนิเทศศาสตร์ รวมแล้วกว่า 30 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากร ผ่าน OHO Model โดยในซีรีส์ของโปรแกรมนี้จะมีทั้งหมด 3 หลักสูตร รูปแบบการเรียน จะต้องผ่านการเรียน Online เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหา และผ่านการสอบวัดผลตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะสามารถเข้าเรียน Onsite ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่าน workshop เพื่อตอกย้ำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป