คณะนิเทศศาสตร์

 
การศึกษาคุณวุฒิ
 • นศ.บ.(สาขาสื่อสารมวลชน เอกการกระจายเสียงวิทยุ-โทรทัศน์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • นศ.ม. (สาขาสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
 • ปรดิวเซอร์ บริษัท ซีบร้าวิดีโอ โปรดักชั่น จากัด 
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 
ประสบการณ์ด้านการสอน
 • อาจารย์ประจำ สาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อาจารย์ประจำ สาขาวิชา วิทยุ – โทรทัศน์  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์  มธบ.  3 วาระ 
 • หัวหน้าแผนกเทคโนนิเทศคนแรก คณะนิเทศศาสตร์    มธบ. 
 
ผลงานวิชาการ
 • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ทางความคิด (Developing Students 's Learning Skill by Mind Mapping) (พศ. 2554)
 • การวิจัยเรื่อง “การศึกษาพัฒนาแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน)”  ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมีคงลาภ และอาจารย์อัปสร  เสถียรทิพย์ โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (พ.ศ.2560)  
 
การบริการสังคม
 • กรรมการตัดสินข่าว โครงการสุดยอดข่าวอาชญากรรม(โทรทัศน์) ของสมาคมนักข่าวอาชญากรรม แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2555-2557)  
 • กรรมการออกข้อสอบและสอบสัมภาษณ์บุคคลากรเข้าทำงาน สถานีโทรทัศน์ TPBS
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ หัวข้อ “การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์”  (2557)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิชา Documentary  Production  (2557)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชา Edutainment Production  for Tourism  (2557)
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคการผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว” โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ นักข่าวรุ่นเยาว์รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14  มธบ. (2557)
 
รางวัลที่ได้รับ
 • รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2549  ของ มธบ. (2549)
 • ได้รับการรับรองคุณภาพการสอน เป็นผู้สอนคุณภาพ ในระดับดีมาก ( 5 วาระ)โดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สานักวิชาการ มธบ.
 • ส่งผลงานของนักศึกษา(งานสารคดี มิวสิค วิดีโอและหนังสั้น) ในชั้นเรียน วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง เข้าประกวดกับหน่วยงานภายนอกในระดับประเทศ ได้รับรางวัลรวม 38 รางวัล (2534-2559)
ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์  มธบ.
 

การติดต่อ

 • 02-954-7300 # 454
 • Email - Pornsuree.vip@dpu.ac.th