คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์พลฤทธิ์ สมุทรกลิน

หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการแสดงประยุกต์

การศึกษา

  • อ.ม. (ศิลปะการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • น.ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การทำงาน

  • ผลิตละครเวทีอิสระ ผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น ร่วมเขียนบท นางนากเดอะมิวเซียม ฯลฯ
  • อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ผู้จัดการแผนกกิจกรรมบันเทิง บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด มหาชน
  • Producer รายการโทรทัศน์ อาทิเช่น รายการอร่อยยกนิ้ว, รายการกระตุกหนามเตย, รายการเกมมืออาชีพ ฯลฯ
  • อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ภัทราวดีเธียเตอร์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 771