คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวพจนารถ เตชะฤทธิ์

เลขานุการ คณะนิเทศศาสตร์ 

การศึกษา

  • กศ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

  • เลขานุการคณบดีคณะการบัญชี การเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยพายับ จังหวัดเชียงใหม่

การติดต่อ

  • โทรศัพท์ : 02-954-7300 # 301
  • มือถือ : 085-1993542
  • Email : [email protected]