คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวพจนารถ เตชะฤทธิ์

เลขานุการคณะ

การศึกษา

  • กศ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 301