ผศ.ชาติณรงค์ วิสุตกุล

อาจารย์ประจาหลักสูตร สื่อสารการแสดงดิจิทัล

[email protected]   02-954-7300 ต่อ 267


การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2543)
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (พ.ศ.2537)

ความเชี่ยวชาญ

 • งานเขียนประเภทต่างๆ อาทิ ข่าว สารคดี
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำภาคภาษาไทย CRI ออนไลน์
 • ดูแลเพจหลักสูตร MI

ประสบการณ์การทำงาน

 • เจ้าของเพจ story อ่าน-ได้-เรื่อง
 • รางวัลสุภาว์ เทวกุล ปี พ.ศ. 2552 จากเรื่องสั้น “ใบหน้าของโจโฉ”
 • รางวัลนักเขียนดาวดวงใหม่ ปี พ.ศ. 2547 จากรวมเรื่องสั้น “นางฟ้า...จากไปแล้ว”
 • รางวัลชมเชย พานแว่นฟ้า วรรณกรรมการเมือง ปี พ.ศ. 2545 จากเรื่องสั้น “ภาพเก่า”

งานวิจัย/งานวิชาการรับใช้สังคม

 • งานวิจัย การสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International) ภาคภาษาไทย ปีพ.ศ. 2555
 • บทความวิจัย การสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International) ภาคภาษาไทย ตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี2556 ปีที่7 ฉบับที่2 หน้า155 – 182 เอกสารประกอบการสอน วิชา JR327 การจัดทำหนังสือพิมพ์ ปีพ.ศ.2557