อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ

อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

02-954-7300 ต่อ 356


การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Arts in Corporate and Public Communication (Concentration in Marketing) Seton Hall University, New Jersey, USA
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ (วิชาโท วารสารศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญเกี่ยว

 • การสื่อสารการท่องเที่ยว

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ (2561-ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ประจำภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ (2552-2561)
 • ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา (2549-2552)
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ (2544-2547)
 • ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ (2543-2544)
 • อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ (2542-2543)

ประสบการณ์ทำงานวิชาชีพ

 • Media Executive บริษัท TCC Capital Land (จำกัด) (2548-2549)
 • ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานนิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา (2541)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539)
 • ประชาสัมพันธ์ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ (2538)

บทความวิชาการ

 • งานวิจัยร่วมเรื่อง “แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี) [สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก] [2562]
 • งานวิจัยร่วมเรื่อง ”โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย ในช่วงปี 2558-2562” [องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กรมหาชน)] [2562]
 • บทความวิจัยเรื่อง “การสื่อสารความงามบนพินเทอเรสต์ฮาร์เปอร์สบาร์ซา” ลงในวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

งานสร้างสรรค์

 • Communication Consortium International Photo Exhibition, Picture Titled “To Royal Umbrella”, The Dynamic of the Still Photograph for Quality of Life in 2020, 26th-28th May, 2020 at Bangkok Art and Culture Center, Bangkok
 • Communication Consortium International Photo Exhibition, Picture Titled “Dancer of Ar-Hee Village”, The White Society in 2019, 24th -26th April, 2019 at Communication Arts Gallery, Rangsit University, Bangkok
 • Communication Consortium International Photo Exhibition, Picture Titled “Wangklod Lime”, Green Sprit, July, 2018 at Communication Arts Gallery, Rangsit University, Bangkok
 • การแสดงภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อเรื่อง”บันทึกไว้ในความทรงจำตราบนิรันดร์” ชื่อผลงาน “พระราชาท่ามกลางประชาชนของพระองค์” “ถวายงานครั้งสุดท้าย” และ “สองวีรกษัตริย์” 24-29 เมษายน 2561 หอศิลป์กรุงเทพฯ