อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์

อาจารย์ประจาหลักสูตร สื่อสารการแสดงดิจิทัล

02-954-7300 ต่อ 355


การศึกษา

 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาสารัตถศึกษา เอกธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • (2542-2545) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตลาด บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 • (2546-2547) อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • (2547-2549) ผู้ช่วยเลขานุการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • (2549-2551) เลขานุการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • (2551-2553) อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • (2553-2555) หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • (2553-ปัจจุบัน) นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ Thai Deaf TV
 • (2549-2559) วิทยากรศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • (2555-ปัจจุบัน) อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยากร/ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ (หัวข้อการบรรยาย)

 • บุคลิกภาพ
 • เทคนิคการนำเสนองาน
 • การพูดในที่สาธารณะ
 • การเป็นพิธีกร
 • เทคนิคการประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร

 • 2551 บรรยายเรื่อง “นักประชาสัมพันธ์” โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 • 2552 บรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพสำหรับการนำเสนองานด้านประชาสัมพันธ์” โรงเรียนขลกัลยานุกูล บรรยายเรื่อง “นักประชาสัมพันธ์” โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 • 2553 บรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพนักประชาสัมพันธ์และวิธีการนำเสนอข้อมูล” บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน” โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อก้าวสู่งาน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
 • 2554 บรรยายเรื่อง “วิธีการนำเสนอข้อมูล” โรงเรียนชลกัลยานุกูล บรรยายเรื่อง “เสน่ห์นักประชาสัมพันธ์ และการเป็นพิธีกร” โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 • 2555 บรรยายเรื่อง “เทคนิคการประชาสัมพันธ์” โรงเรียนราชวินิตบางเขน บรรยายเรื่อง “เทคนิคการนำเสนองาน” การประชานครหลวง วิทยากรบรรยายเรื่อง “วิจัยชุมชน...กระบวนการและองค์ความรู้” โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย รุ่นที่ 3-4 โดยการประชานครหลวง บรรยายเรื่อง “นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ และการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์
 • 2555 วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ” รุ่นที่ 1-2 การประชานครหลวง
 • 2556 บรรยายเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอและการสัมภาษณ์งาน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร “ ในหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร บรรยายเรื่อง “ชีวิตใหม่ บุคลิกภาพใหม่” ทัณฑสถานหญิงกลาง บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล รุ่นที่ 2
 • 2557 ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ” รุ่นที่ 1-2 การประปานครหลวง ระหว่างวันที่ 7-25 กุมภาพันธ์ 2557 บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร “ ในหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 มีนาคม 2557 บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล” โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 เมษายน 2557
 • 2559 บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร” โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 เมษายน 2559 บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร” โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 • 2560 บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล” โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยายเรื่อง “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก” โดยสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 7-9 มีนาคม 2560 บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 บรรยายเรื่อง บุลิกภาพและการเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ โดยโรงเรียนชลกัลยานุกูล วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล” โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 • 2561 บรรยายเรื่อง บุลิกภาพนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล วิบูลย์บริหารธุรกิจ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 บรรยายเรื่อง บุลิกภาพและการเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ โดยโรงเรียนชลกัลยานุกูล วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 • 2562 บรรยายเรื่อง บุลิกภาพนักสร้างได้ด้วยตนเอง วิทยาลัยเทคนิคขนส่งทหารบก วันที่ 4-5 กันยายน 2562 บรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 10,17 กันยายน 2562
 • 2563 บรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 18,28 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด การสื่อสาร…สำหรับนักบริหาร”โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563