อาจารย์พลฤทธิ์ สมุทรกลิน

อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

[email protected] 02-954-7300 ต่อ 771


การศึกษา

 • (2552) อ.ม. (ศิลปะการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (2537) น.ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผลิตละครเวทีอิสระ ผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น ร่วมเขียนบท นางนากเดอะมิวเซียม ฯลฯ
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้จัดการแผนกกิจกรรมบันเทิง บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด มหาชน
 • Producer รายการโทรทัศน์ อาทิเช่น รายการอร่อยยกนิ้ว, รายการกระตุกหนามเตย, รายการเกมมืออาชีพ ฯลฯ
 • อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ฝ่ายProduction ภัทราวดีเธียเตอร์
 • โปรดิวเซอร์ บริษัท อาร์แอนด์ ที มีเดียโฮลดิ้ง จำกัด มหาชน

ผลงานวิชาการ

 • ผการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวิเคราะห์และตีความเพื่องานศิลปะการแสดง กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง Train to Busan. 2559. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for Sustainable Development) 1175-1184.
 • จากภาพยนตร์เรื่อง Moulin Rouge สู่กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีแบบสมัยใหม่ เรื่องมะรุมมะตุ้มรุมรักย้งยี้. 2561. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 เรื่อง เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 “Changing Era: What’s happening in Art & Desigh in 21st Century?” ประจำปี2560 วันที่ 29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 806-813
 • Hope Man โครงการแสดงผลงานประจำปี58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8-30 มิถุนายนพ.ศ. 2560 หอศิลปเซเว่นรังสรรค์
 • ผลงานสร้างสรรค์กำกับการแสดงละครเวที เรื่อง มะรุมมะตุ้ม รุมรักย้งยี้ จัดแสดงระหว่าง วันที่ 13-15 กันยายน พ.ศ. 2556 สถานที่ DPU Halll มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2556)