ผศ.ยุทธนา บุญอาชาทอง

หัวหน้าหลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

[email protected] 02-954-7300 ต่อ 770


การศึกษา

 • (2544) M.A. (General Studies) , Roosevelt University, Chicago, Illinois, USA.
 • (2537) น.ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลชมเชย ประเภททีมสปอตโทรทัศน์ โครงการประกวดการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาธิปไตย เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี2543
 • Photograph Award in the best of the class new media and technology Roosevelt University, Chicago, Illinois

ประสบการณ์การทำงาน

 • Workpoint Entertainment : Creative
 • Bec tero (ไทยทีวีสีช่อง3) : ผู้จัดการโรงเรียนการแสดง บางกอกดร่ามา
 • EGV Entertainment : Marketing
 • Roosevelt University : Actor as “Flipote” in “Tartuffe ” A stage crew in other shows.

ผลงานวิชาการ

 • ยุทธนา บุญอาชาทอง. กระบวนการสร้างบทละครเวทีไทยสมัยใหม่. 2560. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 389-418.
 • ยุทธนา บุญอาชาทอง. สร้างละครเวทีเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนการแสดงใส่ใจสังคม. 2559. เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 .1743-1752.
 • ยุทธนา บุญอาชาทอง. ละครเวทีเรื่อง Cutter ขาดเธอ. 2562. เอกสารประกอบงานสร้างสรรค์ งาน The Age of art and Cultural Diversity the 1th international arts & designs collaborative exhibition 2019. 510-517
 • ยุทธนา บุญอาชาทอง.งานสร้างสรรค์ รวมบทละครเวที 6 เรื่อง ชื่อเธอชื่อเขาและรักของเรา แสดงวันที่ 8-10 กันยายน 2553 สถานที่ DPU Hall, Summer Dream แสดงวันที่ 7-19 และ 12-13 กันยายน 2554 สถานที่ DPU Hall, จันทรา มายา อาชาไนย แสดงวันที่ 19-21 กันยายน 2555 สถานที่ DPU Hall , Cutter ขาดเธอแสดงวันที่13 -15 พฤศจิกายน 2556 สถานที่ DPU Hall, หนีแม่ไปม็อบ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 สถานที่ หอศิลปศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, บุษบาริษยาแสดง วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ DPU Hall