คณะนิเทศศาสตร์

นายพันธกานต์ ทานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

การศึกษา

  • นศ.บ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 473