คณะนิเทศศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการแสดงดิจิทัล)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) นศ.บ. (การสื่อสารการแสดงดิจิทัล)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Communication Arts (Performing Arts in Digital)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) B.Com.Arts. (Performing Arts in Digital Communication)

 

หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล Preforming Arts in Digital (PlayC) 
“สร้างนักแสดง นักเล่าเรื่อง ที่สื่อสารได้ในทุกแพลตฟอร์ม” 
พื้นที่ของคนที่มีใจรักด้านการแสดง พร้อมที่จะเดินก้าวสู่มืออาชีพด้านการแสดงไปกับ Mentor ตัวจริง   สร้างนักแสดงที่สามารถทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังของธุรกิจสื่อ และธุรกิจการแสดง   สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเองได้อย่างมืออาชีพ และยังสามารถพัฒนาตัวเองเป็นผู้จัด หรือเจ้าของรายการสดผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Facebook Live, YouTube และสื่อสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจเทคโนโลยี
 
เรียนจบแล้วทำอะไร
นักธุรกิจ นักแสดง ในอุตสาหกรรมสื่อ และ อุตสาหกรรมบันเทิง  ผู้กำกับการแสดง นักแสดง นักออกแบบทางการแสดง พิธีกร รวมไปถึงนักสร้างสรรค์งานละครเวทีและสื่อต่างๆ


โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ (90 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตร

ปี 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 211 การสื่อสารด้วยการพูด และเทคนิคการนำเสนอ 3 CA 201 หลักและทฤษฏีทางนิเทศศาสตร์ 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย ยุคประเทศไทย 4.0 3 CA 212 การสื่อสารใหม่ 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3
LA 020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
PC 201 การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น 3 MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 PC 202 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง 3
        เลือกจากกลุ่มภาษา 3

ปี 2

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 211 การสื่อสารด้วยการพูด และเทคนิคการนำเสนอ 3 CA 201 หลักและทฤษฏีทางนิเทศศาสตร์ 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย ยุคประเทศไทย 4.0 3 CA 212 การสื่อสารใหม่ 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3
LA 020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
PC 201 การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น 3 MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 PC 202 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง 3
        เลือกจากกลุ่มภาษา 3

ปี 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PC 305 การเขียนบทเพื่อการสื่อสารการแสดง 1 3 PC 309 การบริหารงานสื่อสารการแสดง และธุรกิจสื่อดิจิทัล 3
PC 304 การกำกับการแสดง 1 3 PC 402 โครงงานการสื่อสารการแสดง 2 3
Pc 306 งานด้านฉากและเวที 3   วิชาเลือก 2 รายวิชา 6
PC 401 โครงงานการสื่อสารการแสดง 1 3   วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 6
  เลือกจากกลุ่มมนุษยศาสตร์ 3      
  วิชาเลือก 2 รายวิชา 6      

ปี 4 (แผน 1 สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 1 ภาคเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PC 403 โครงงานการสื่อสารการแสดง 3 3 PC 404 สัมนาการสื่อสารการแสดง 3
PC 405 การเตรียมฝึกงานหรือสารนิพนธ์ 3 PC 406 สารนิพนธ์ 3
        หรือ  
      PC 407 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 1 3

ปี 4 (แผน2 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดงดิจิทัล 2 ภาคเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PC 403 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 1 6 PC 408 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 2 6