คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวพัชษณัฐ จันทรมาศ

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต

การศึกษา

  • (2541) บธ.บ. สาขาบริหารงานบุคลล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักชลประทานที่ 15
  • เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
  • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  บริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จำกัด

การติดต่อ