คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม

หัวหน้าหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

การศึกษา

  • ค.บ.(ธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S.(Management Information Systems)
  • United State International University,U.S.A.
  • ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 304