คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรีย์ อ่อนสอาด

อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

การศึกษา

 • ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์-บริหารงานคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร บสก.รุ่น 3 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัย

 • การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา โรงสีข้าวชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรอุตรดิตถ์ จำกัด
 • การสื่อสารการตลาดเพื่อชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา ชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี (วิจัยร่วม)
 • เครือข่ายการสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา “ลำน้ำน้อย” อำเภอผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยากลยุทธ์การสื่อสารโน้มน้าวใจผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง : กรณีศึกษา “ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ปี 2547”
 • การวิเคราะห์ช่องทางในเครือข่ายการสื่อสารทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อระบอบทักษิณ
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารที่สร้างความสำเร็จต่อ “วิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง” กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

บทความวิชาการ

 • กลยุทธ์การตลาดการเมืองแบบ “สุนทรียศิลป์”วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4/2550
 • การณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเอกสารรายงานเฉพาะบุคคล/ หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง(บสก.) รุ่นที่3 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย การรณรงค์บริจาคอวัยวะผ่าน “เรื่องเล่า” วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 6 ฉบับที่1/2555
 • การสื่อสารองค์กรสุขภาพ : ชมรมคนรักษ์ตับ ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Health Organizational Communication) : Liver Nurturing Club,Liver Unit of Chulalongkorn Hospital วารสารสุทธิปริทัศน์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ ฉบับที่ 2/2559
 • ตามรอยตำนาน “พระนางจามเทวี” ผ่านพัฒนาการสื่อ (Tracing the Legend of “Queen Chamathewi” through Media Development.) วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 10 ฉบับที่2/2559
 • รูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์กรสุขภาพด้านโรคตับสู่ความป็นเลิศ (Communication Model for The Development of Liver Diseases Health Center toward its excellence) วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 11 ฉบับที่1/2560

การติดต่อ

 • 02-954-7300 # 155