คณะนิเทศศาสตร์

ดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ

หัวหน้าหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล

การศึกษา

  • นศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (รางวัล นพรัตน์ทองคำ)
  • นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานบริการวิชาการแก่สังคม

  • ที่ปรึกษาและกรรมการ การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ผลงานทางวิชาการ

บทความ
  • จิตสำนึกเพื่อสาธารณะนักประชาสัมพันธ์ในองค์กรของไทย

ผลงานวิจัย

  • จิตสำนึกเพื่อสาธารณะของนักประชาสัมพันธ์ในงานประชาสัมพันธ์