คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวณัฐนันท์ ตระกูลพูลพินิจ

ครูปฎิบัติการ (หน่วยถ่ายภาพ)

การศึกษา

  • นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 473