คณะนิเทศศาสตร์กำหนดการสอบทุนการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2565 รอบที่ 1

 

►ทุนความสามารถพิเศษ

สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565  • เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ทุนความสามารถพิเศษ คณะนิเทศศาสตร์
สอบวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 
ผ่านระบบ Zoom 
เวลาสอบ ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
09.00-09.15 1 นาย พีรพัฒน์ พรหมมลมาศ ภาพยนตร์​และสื่อดิจิตอล
09.16-09.30 2 นางสาว นิฤมล นิ่มนวล สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
09.31-09.45 3 นางสาวภัทรภร ภักดีรักษ์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
09.46-10.00 4 นาย จักรภัทร อามเทศ สื่อสารการแสดงดิจิทัล
10.01-10.15 5 นางสาว ขวัญฤทัย ชาวลำปาว ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
10.16-10.30 6 นางสาว ศิราพร เชื้ออินทร์ สื่อสารการแสดงดิจิทัล
10.31-10.45 7 นางสาวพัชรีย์ สนิทเหลือ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
10.46-11.00 8 นางสาวปารมี ขันตรี  
11.01-11.15 9 นายญาณวรุตม์ บุตรละคร ภาพยนตร์
11.16-11-30 10 นางสาว จินดาพร หิรัญชา ภาพยนตร์
11.31-11.45 11 นางสาว พรธิดา  คุ้มชาวนา สื่อสารการแสดงดิจิทัล
11.46-12.00 12 นางสาว ธิดาพร ทนนศรี การเเสดง
12.01-12.15 13 นาย สรายุทธ ทองทา สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
12.16-12.30 14 นายขุน นิ่มแก้ว  วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
12.31-12.45 15 นาย อนันตภัทร จันทร์เติม ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

►ทุนเรียนดีไสว-สนั่น  และ ทุนพระสิทธิธาดา 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 

ทุนไสว สนั่น และ ทุนพระสิทธิธาดา คณะนิเทศศาสตร์
สอบวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 
ผ่านระบบ Zoom 
เวลาสอบข้อเขียน  
         09.00-11.00 น.   นักศึกษาทุกคนต้องเข้ามาในห้อง Zoom พบกรรมการคุมสอบ เวลา 8.50 น.
เวลาสอบสัมภาษณ์ ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
13.00-13.10 1 นางสาวบัณฑิตา สุขศรี การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
13.11-13.20 2 นางสาว ศศิกานต์ โคตรปัดทุม ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
13.21-13.30 3 นาย ธนกฤต สุทธิกมลสกุล การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
13.31-13.40 4 นางสาว นุชวรา  เลาหวงศ์ไพบูลย์ สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
13.41-13.50 5 นางสาว มัสรี ชุมนุมพันธ์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
13.51-14.00 6 นางสาวอัมพวัน  แก้วศรี  
14.01-14.10 7 นางสาวคุณัชญ์ พรทรัพย์สิน การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
14.11-14.20 8 นางสาว อติกานต์ วัฒนะไมตรี สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
14.21-14.30 9 นางสาว ปวริศา หมายชัย การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
14.31-14.40 10 นาย ธนกฤต สุทธิกมลสกุล หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
14.41-14.50 11 นาย วันชนะ พุทธพงค์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
14.51-15.00 12 นางสาว ณัฎฐธิดา สันประภา การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
15.01-15.10 13 นางสาวฟ้าประทาน สระทองไลย์  
15.11-15.20 14 นางสาว ภาวิณี ภัยพิลัย การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
15.21-15.30 15 นางสาวณิชกุล รอดสัมฤทธิ์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
15.31-15.40 16 นางสาว ธัญรดา โกศายานนท์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
15.41-15.50 17 นางสาวนริศรา สุขเกษม ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
15.51-16.00 18 ปวีณา พยัคฆวรรณ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16.01-16.10 19 นาย นิธิโชติ อนันทนุพงศ์ สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

►ทุนเสริมโอกาสทางการศึกษา
สอบสัมภาษณ์  2 รอบ
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 และ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
•เวลา 13.15 เป็นต้นไป

ทุนเสริมโอกาส คณะนิเทศศาสตร์
สอบวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 
ผ่านระบบ Zoom 
เวลาสอบสัมภาษณ์ ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
13.20-13.30 1 นางสาว วรินทร์นุช วรรณาไทร ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
13.31-13.40 2 นางสาว เพชรไพลิน นันสมบัติ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
13.41-13.50 3 นายทรงภพ อินทสโร  
13.51-14.00 4 นางสาวโยษิตา ลี ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
14.01-14.10 5 นาย ธเนศพล เมฆนามนิตย์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
14.11-14.20 6 นาย วราเทพ กันพรมมา การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
14.21-14.30 7 นางสาว สรินญา เบ็ญจขันธ์ การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
14.31-14.40 8 นางสาวปัญญารัตน์ อัศวจิตตานนท์  
14.41-14.50 9 นางสาว ลลิตภัทร ณ พัทลุง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
14.51-15.00 10 นางสาวสริวิริญญ กาญจนวลีรัตน์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
15.01-15.10 11 นางสาว จิรฐา สายเสมา การเเสดงดิจิทัล
15.11-15.20 12 นางสาว อัญชลี กอนเลา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
15.21-15.30 13 นางสาวนพรัตน์ วงค์อินทร์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
15.31-15.40 14 นางสาว ภัครมัย ผลประสูตร ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
15.41-15.50 15 นางสาว จันทร์จิรา รักไผ่  
15.51-16.00 16 นายพีรวิชญ์ ไชยศร ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16.01-16.10 17 นางสาวณิชาภัทร กลิ่นพูล สาขาภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล
16.11-16.20 18 นางสาว สารีนา สุขแก้ว ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16.21-16.30 19 นางสาว อัยดา  จรประดิษฐ์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16.31-16.40 20 นางสาวกุลธิดา  ใจคำ  
16.41-16.50 21 นางสาว ธัญญาลักษณ์ สาลี  
16.51-17.00 22 นางสาว อำพร  
ทุนเสริมโอกาส คณะนิเทศศาสตร์
สอบวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 
ผ่านระบบ Zoom 
เวลาสอบสัมภาษณ์ ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
9.00-9.10 23 นางสาวรุ่งนภา บังคม สื่อสารการแสดงดิจิทัล
9.11-9.20 24 นาย ศุภโชค ช่างประกอบ สื่อสารการแสดงดิจิทัล
9.21-9.30 25 นางสาว โยษิตา สุภาพ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
9.31-9.40 26 นางสาว มายามูซาฮาดะห์ บือซา สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
9.41-9.50 27 นายสามารถ สระทองป้อม สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
9.51-10.00 28 นางสาว กันต์กนิษฐ์ นันทอนันต์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
10.01-10.10 29 นางสาวณัฐชยา บุญชั้น สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
10.11-11.20 30 นางสาวรัญชิดา ระย้า การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
11.21-11.30 31 นางสาวนริศรา เข็มบุบผา สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
11.31-11.40 32 นางสาว มายามูซาฮาดะห์ บือซา สื่อดิจิทัลเเละการสร้างสรรค์
11.41-11.50 33 นางสาวกชพรรณ นิยมสมิต ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
11.51-12.00 34 นางสาวสุนันทา หนองเส ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
พัก
13.00-13.10 35 นางสาว ณัชชา ศรีบุญเรือง  
13.11-13.10 36 นายสรธัญ เตชะแก้วศิริ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
13.21-13.30 37 นาย พิมพ์ลภัทร สิงห์อำพล สื่อสารการแสดงดิจิทัล
13.31-13.40 38 นางสาวพรทิพย์   แพงน้อย ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
13.41-13.50 39 นางสาวสิริมาลิน แซ่ลี้ การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
13.51-14.00 40 นาย ภูตะวัน อุณรหิต ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
14.01-14.10 41 นางสาวรุ่งนภา บังคม สื่อสารการแสดงดิจิทัล
14.11-14.20 42 นางสาว ปิยะพร นาศรี  
14.21-14.30 43 นางสาวกุลภัสสร์  ปากนํ้าเขียว ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
14.31-14.40 44 นางสาวศันสนีย์ เพ็ชรทับทิม การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
14.41-14.50 45 นาย วสุธร ตั้งจุมพล สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
14.51-15.00 46 นางสาว ยาดาวดี ปิระนันท์ สื่อสารการแสดงดิจิทัล
15.01-15.10 47 นาย ต้องชนะ จินดาพงษ์ การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
15.11-15.20 48 นางสาวอัจฉรา รอดมา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
15.21-15.30 49 นางสาวศิลารัตน์ สมัยรัฐ สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
15.31-15.40 50 นางสาวภัคจิรา เสนาคำ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
15.41-15.50 51 นางสาวโยษิตา ลี สาขาภาพยนตร์และสื่อสารดิจิทัล
15.51-16.00 52 นางสาว ยาดาวดี ปิระนันท์ สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
16.01-16.10 53 นาย ศุภโชค ช่างประกอบ วิชาการสื่อสารการเเสดงดิจิทัล
16.11-16.20 54 นางสาววริศรา สุวรรณทา วิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
16.21-16.30 55 นางสาวนภัสสร เขียวศรี การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

***รายละเอียดเพิ่มเติมให้นักศึกษาที่สมัครสอบทุนทุกประเภท Scan QR code เข้ากลุ่ม สอบทุนการศึกษา 65 ****