คณะนิเทศศาสตร์



เรียนคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แต่ละหลักสูตรทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แต่ละหลักสูตรทำงานอะไรได้บ้าง
นักข่าว / บรรณาธิการนิตยสาร / บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ / คอลัมนิสต์ / นักเขียน
ช่างภาพ / ผู้อำนวยการสร้าง / ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร / ดีเจ
ผู้เขียนบทภาพยนตร์หรือเขียนบทละคร / ผู้ผลิตภาพยนตร์ / ผู้กำกับภาพยนตร์
นักประชาสัมพันธ์ / นักโฆษณาหรือครีเอฟโฆษณา / นักการตลาด
นักวิจัย / นักวิเคราะห์และวางแผน
กราฟฟิกดีไซน์ / เจ้าหน้าที่ตัดต่อหรือช่างตัดต่อ และอื่น ๆ




คณะนิเทศสาสตร์ มหาวิทยาลัลธุรกิจบัณฑิตย์ 
คณะนิเทศศาสตร์ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 ได้ วางมาตรฐานการศึกษาโดยมุ่งคุณภาพทางวิชาการ และเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษามีความรู้ ความชำนาญในการฝึกปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาที่เรียน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งวิชาการและวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได้ทันที ปี 2563 นี้คณะนิเทศสาสตร์ มหาวิทยาลัลธุรกิจบัณฑิตย์ครบรอบ 30 ปี
https://commarts.dpu.ac.th