คณะนิเทศศาสตร์วิชาแห่งอนาคต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผุดหลักสูตร "เฟซบุ๊กศึกษา" สอนสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

วิชาแห่งอนาคต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ผุดหลักสูตร "เฟซบุ๊กศึกษา" สอนสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เริ่มแล้ว! วิชาเฟซบุ๊กศึกษา (FACEBOOK STUDIES)
ถือเป็นวิชาที่ได้รับความสนใจสุด ๆ จากนักศึกษาทุกคณะในเทอมนี้ สำหรับวิชาเฟซบุ๊กศึกษา สอนโดย อ.ธวัชชัย สุขสีดา (อ.ต้นรัก) รองคณบดีคณนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นอกจากเน้นการสอนรูปแบบการใช้งานและการให้บริการทางการสื่อสารการตลาดต่างๆของเฟซบุ๊กแล้ว ยังสอนถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ในชุมชนออนไลน์ การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และบุคคลในสื่อเฟซบุ๊ก การเก็บข้อมูลและวิจัยกลุ่มผู้ใช้บริการเฟซบุ๊ก รวมถึงการทำการตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ด้วยตนเองให้เป็นมือโปร วิชาดังกล่าว จะสอนทั้งเทคนิค กลวิธี กลยุทธ์การใช้เฟซบุ๊ก โดยนอกจากได้ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเฟซบุ๊กแล้ว ยังเน้นด้านความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องใช้พลังของเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารสำหรับบุคคลธรรมดา รวมไปถึงทั้งการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งการใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวให้เหมาะสมนั้น จะพัฒนาเป็นทักษะชีวิตติดตัวที่ช่วยสร้างแบรนด์ดิ้ง (Branding) ให้ตัวเองสร้างอาชีพและรายได้ได้อีกด้วย

เนื้อหาในการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 15 สัปดาห์ ดังนี้

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ก
– ประวัติความเป็นมาเฟซบุ๊ก
– หน้าที่และวัตถุประสงค์ของเฟซบุ๊ก
– การให้บริการของเฟซบุ๊ก

ความสำคัญของเฟซบุ๊ก
– เฟซบุ๊ก คืออะไร
– การสมัครใช้งานเฟซบุ๊ก
– เทคนิคการประชาสัมพันธ์การทำการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
– กรณีศึกษา ตัวอย่าง องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่นำเฟซบุ๊กไปใช้

คุณสมบัติของเฟซบุ๊ก
– Facebook Profile (ส่วนตัว)
– Facebook Page (ธุรกิจ)
– Facebook Group (กลุ่ม)
– Facebook Live (ถ่ายทอดสด)
– Facebook Marketplace (พื้นที่ตลาดออนไลน์)

แนวคิดและการสร้าง Facebook Page เพื่อการตลาด
– ตั้งชื่อ Facebook Page
– สร้าง Cover, Profile Picture
– ตั้งชื่อย่อ URL Page
– กระบวนการดึงคนมา Like Page
– ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก Page Insight
– ปรับแต่ง อัพเดทข้อมูลพื้นฐาน Page

การสร้างเนื้อหา Content บนเฟซบุ๊ก
– กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาของ Page
– เทคนิคการทำเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ
– เทคนิคการสร้างข้อความ ภาพและวิดีโอ
– เทคนิคขนาดรูปภาพต่างๆในการสื่อสาร
– การวางแผนการโพสต์เนื้อหา


การทำการตลาดโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Marketing)
– พื้นฐานเกี่ยวกับโฆษณาเฟซบุ๊ก
– โครงสร้างโฆษณาเฟซบุ๊ก
– วัตถุประสงค์ในการโฆษณา
– การซื้อ การประมูล การตั้งค่าโฆษณาเฟซบุ๊ก

การสร้างกลุ่มเป้าหมาย Facebook Targeting
– ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย (Audience Type)
– วิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมาย
– การทำ Retargeting
– เทคนิคการสร้าง Custom Audience
– การสร้าง Lookalike Audience

รวมถึงการสร้าง Project โครงงานรูปแบบ Capstone โดยเป็นโครงงานสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Fanpage Facebook) ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทาง เพื่อสร้างคนติดตามและนำไปสู่การมีรายได้จริงในอนาคต