คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะฯ
ผศ.ยุทธนา บุญอาชาทอง และ ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

และ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุทิน โรจน์ประเสริฐ และ ผศ.ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก