คณะนิเทศศาสตร์ทัศนศึกษาปิดประสบการณ์เกี่ยวกับการตลาด การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล การโฆษณาในยุคดิจิทัล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ขอขอบคุณ อ.โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านแบรนด์และการสื่อสาร ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่กรุณาให้ความรู้ และ เปิดประสบการณ์เกี่ยวกับการตลาด การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล การโฆษณาในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ วิชาการโฆษณาในยุคดิจิทัล (AD367) ของคณะนิเทศศาสตร์ DPU

NitadeDPU AD367 การโฆษณาในยุคดิจิทัล อาจารย์ต้นรัก