คณะนิเทศศาสตร์อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือภาคีเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab

อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือภาคีเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab  ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ องค์กรวิชาการและวิชาชีพ 10 กว่าองค์กร

 
ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP All Academy แจ้งวัฒนะ