คณะนิเทศศาสตร์วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับมกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ 
ฉบับมกราคม-มิถุนายน 2562

อ่านออนไลน์
http://www.dpu.ac.th/commarts/journal/issue/25/