คณะนิเทศศาสตร์การจัดการเรียนการสอนแบบ Mini-capstone

การจัดการเรียนการสอนแบบMini-capstone

  • มหาวิทยาลัยมีการปรับกระบวนการคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ทั้งหมด ซึ่งในปี 2560 คณะต่างๆ ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยไปได้ปรับหลักสูตรใหม่  คณะนิเทศศาสตร์ซึ่งเพิ่งปรับหลักสูตรไปเมื่อ 2559 จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรตาม DPU/Wayเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยด้วย
  • ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนตาม DPU/Way นักศึกษาต้องเก่งทั้งการเรียนและการทำงาน
  • ในการวัดผลการเรียนส่วนใหญ่จะดูที่GPAส่วนในเรื่องการทำงานนั้นจะวัดกันที่ผลผลิตและ Competency ของนักศึกษา
  • ในส่วนของDPUยุคใหม่ มุ่นเน้นเรื่องการเป็น Start Up สอนให้นักศึกษาสามารถสร้างานได้ด้วยตัวเอง โดยที่ยังไม่จำเป็นต้องเรียนจบก่อน ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่ว่า ให้นักศึกษาเรียนวิชาพื้นฐาน ปี 2/2 เรียน GENED ส่วนปี 3/1 และ 3/2 เรียน Capstone ซึ่งเป็นรายวิชาที่ทำโครงงานต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา สามารถสร้างผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
  • DPU/Way Portfolio ระบุว่า ในการจัดการเรียนการสอนควรมี 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ Mini-capstone,  Internship, Case competition และ Other Activities ซึ่งตามหลักการดังกล่าวนี้ คณะนิเทศศาสตร์มีบางหลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับหลักสูตรตามแนวคิดใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเหตุนี้จึงนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในหลักสูตรเก่า โดยใช้วิชาเลือก 2 รายวิชา มาปรับใช้เป็น Mini-capstoneผู้สอนทำหน้าที่โค้ช ลดการบรรยายในชั้นเรียน ให้นักศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่การวิจัยเพื่อหาข้อมูล นำมาสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อเสนอโครงการ เขียนโครงการ ทดลองทำต้นแบบ และจบที่การนำเสนอโครงการในรูปแบบ Elevator Pitch เหมือนกับการนำไอเดียไปเสนอให้กับนักลงทุนเพื่อชี้ชวนให้เกิดการลงทุนในโครงการนั้นๆ

 

ผลการนำKM ไปใช้

  1. หลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้นำแนวคิดMini-capstoneไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเลือกรายวิชา RT394 และRT395จัดการเรียนการสอนแบบ Mini-capstoneมีอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่โค้ชให้กับนักศึกษาซึ่งผลิตโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับทักษะทางนิเทศศาสตร์ และสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้
  2. จากปัญหาที่พบจากการเรียนการสอนแบบMini-capstoneประกอบกับข้อมูลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “DPU New Curriculum: Productive Education” หลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้นำไปปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2561