คณะนิเทศศาสตร์คำแนะนำสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คำแนะนำสำหรับอาจารย์ที่มีความสนใจนำงานของตนเองไปนำเสนอ
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

1. สำรวจงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มี theme หรือ topic ของงานที่สอดคล้องกับงานขอ
อาจารย์ จากแหล่งข้อมูล อาทิ

ในการเลือกงานประชุมวิชาการนั้น ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการประชุมนั้นก่อน เพราะปัจจุบันมีการประชุมที่หลอกลวง หรือ predatory conferenceเกิดขึ้น ขอแนะนำให้ทำตาม The Think.Check.Attend checklist(รายละเอียดดู https://www.editage.com/insights/how-to-identify-predatory-conferences-the-thinkcheckattend-checklist)

2. เมื่อเลือกงานประชุมวิชาการที่สนใจได้แล้ว ให้ติดตามกำหนดระยะเวลาการส่งงานเพื่อให้ทางผู้จัดการประชุมวิชาการได้พิจารณาว่าจะตอบรับให้ไปนำเสนอหรือไม่ โดยการประชุมบางงานอาจให้ส่งเฉพาะ Abstractไปเพื่อพิจารณาก่อน การประชุมบางงานอาจให้ส่งทั้ง Abstract และ Full paper ไปให้พิจารณาในคราวเดียว ทั้งนี้ ให้อาจารย์อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการส่งต้นฉบับบทความที่ทางผู้จัดระบุไว้ให้ละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก การประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมสนใจมาก อาจคัดงานออกเพียงเพราะงานนั้นไม่ได้เขียนตาม format ที่กำหนดก็เป็นได้

3. การส่งงานให้กับทางผู้จัดการประชุมวิชาการ ควรส่งก่อนวันสุดท้ายที่กำหนดอย่างน้อย 1 วัน เพื่อป้องกันปัญหาจากความผิดพลาดทางเทคนิค 

4. หมั่นเช็คอีเมล์ที่แจ้งไว้ในการสมัครเข้าร่วมการประชุม เมื่อได้รับการตอบกลับจากผู้จัดงานว่างานของอาจารย์ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในการประชุม ก็ให้ดำเนินการเพื่อแจ้งหรือขอการสนับสนุนงบประมาณจากทางคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป รวมถึง ดำเนินการขอวีซ่า (ในกรณีไปต่างประเทศ)

5. การเตรียมการนำเสนอ ควรเช็คกับทางผู้จัดว่าอาจารย์ได้เวลานำเสนอคนละกี่นาที รูปแบบการนำเสนอเป็นอย่างไร มีช่วงถาม-ตอบหรือไม่ อย่างไร และควรเตรียมการนำเสนอให้พอเหมาะกับเวลาที่กำหนดไว้ด้วย  

การขอทุนนำเสนอผลงานวิชาการ

1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดสรรทุนสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ทุกท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการกับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เป็นการเปิดโลกทัศน์เชิงวิชาการ และสามารถสร้างเครือข่ายวิชาการได้อีกด้วย

2. เมื่ออาจารย์ได้รับการตอบรับจากผู้จัดการประชุมวิชาการแล้ว สามารถดำเนินการขอทุนเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงาน โดยเป็นค่าสมัคร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

3. อาจารย์ดำเนินการโดยเขียนโครงการขอทุน ผ่านกรรมการวิจัยของคณะเพื่อให้ความเห็น เมื่อกรรมการวิจัยของคณะเห็นชอบ จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของศูนย์บริการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังแผนภาพ

4. เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงานแล้ว อาจารย์นำเอกสารสำคัญ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ มาเคลียร์ค่าใช้จ่ายตามเวลาที่กำหนด