คณะนิเทศศาสตร์โปรเจค Capstones คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2561

​โปรเจค Capstones ในรูปแบบ Elevator Pitch เพื่อบอกที่มาของปัญหา วิธีแก้ปัญหา โมเดลธุรกิจ ต้นแบบสื่อที่ทำขึ้นมา รูปแบบการดำเนินงาน พันธมิตรและเครือข่าย