คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ การผลิตคลิปสารคดี

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ การผลิตคลิปสารคดี 
"ชีวิตดี เพราะคำพ่อสอน"

โดยมีวิทยากรพี่เอส คมกฤษ ตรีวิมล และ คุณต่อ ภัทราพร สังข์พวงทอง 
โปรดิวเซอร์กบนอกกะลา

มาให้ความรู้ การผลิตคลิปสารคดี ให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์