คณะนิเทศศาสตร์ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง และความเป็นมืออาชีพ อ.ภานุรัตน์ พรหมคชสุต ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว จากช่อง 7

คาบแรกของ อ.ภานุรัตน์ พรหมคชสุต ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว

จากช่อง 7 ในวิชา RT301 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุ-โทรทัศน์

ขอขอบคุณอาจารย์ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง และความเป็นมืออาชีพให้นักศึกษาเราครับ