คณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร. มาโนช ชุ่มเมืองปัก

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • PhD. (Media Studies) La Trobe University, Melbourne Australia
  • นศ.บ.(การภาพยนตร์และภาพนิ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 778