คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา

 • บธ.บ (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่น ๆ

 • ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาด้านสื่อนานาชาติ ของ นสพ.พีเพิลเดลี่
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 • บรรณาธิการนิตยสาร New Silk Road
 • กรรมการบริหาร บริษัท รวมพานิชภัณฑ์ จำกัด (ธุรกิจจัดจำหน่าย)
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด ธุรกิจการประชาสัมพันธ์ และ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด บริษัทเอกชนทั่วไป

การติดต่อ

 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 8 ชั้น 6)
 • 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ :02-954-7300 ต่อ 751
 • อีเมล : kobkij.prh@dpu.ac.th
 • facebook : https://www.facebook.com/AjKobkij