คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา

 • (2545) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (2548) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชียวชาญเฉพาะด้าน

 • Chinese Media
 • Marketing communications
 • Journalism and Mass Communication

ประสบการณ์

 • ผู้ดูแลแฟนเพจ และ เว็บไซต์ข่าวซินหัวไทย สำนักข่าวซินหัว ประเทศจีน
 • ที่ปรึกษาศูนย์สื่อนานาชาติ แห่ง นสพ.พีเพิลเดลี่ ประเทศจีน
 • ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
 • บรรณาธิการนิตยสาร New Silk Road และ ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล   

งานวิจัย

 • การใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร รูปแบบ และลักษณะการรายงานข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 จากสำนักข่าวซินหัวของเว็บไซต์ในประเทศไทย (2020)
 • การนำเสนอเรื่องเด่นของนิตยสาร New Silk Road กับบทบาทการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – จีน (2018)

การติดต่อ

 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 8 ชั้น 6)
 • 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 751,301
 • อีเมล : kobkij.prh@dpu.ac.th
 • facebook : https://www.facebook.com/AjKobki
 • Line ID :  Kkkobkij